DATABESKYTTELSE

1. Et overblik over databeskyttelse

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver dig et let navigerbart overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Udtrykket “personoplysninger” omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, som vi har vedlagt under denne kopi.

Registrering af data på dette websted

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på dette websted (dvs. den “dataansvarlige”)?

Dataene på dette websted behandles af operatøren af webstedet, hvis kontaktoplysninger findes under afsnittet “Oplysninger, der kræves i henhold til loven” på dette websted.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som følge af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, som du indtaster i vores kontaktformular.

Vores it-systemer registrerer automatisk andre data, når du besøger vores websted. Disse data består primært af tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du får adgang til dette websted.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at få oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine oplysninger berigtiges eller slettes. Du er altid velkommen til at kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger, der kræves i henhold til loven” på dette websted, hvis du har spørgsmål om dette eller andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan.

Desuden har du under visse omstændigheder ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For nærmere oplysninger henvises til databeskyttelseserklæringen under afsnittet “Ret til begrænsning af databehandling”.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er mulighed for, at dit browsingmønster bliver statistisk analyseret, når du besøger dette websted. Sådanne analyser udføres primært med cookies og med det, vi kalder analyseprogrammer. Analyserne af dine browsingmønstre udføres som regel anonymt; dvs. at browsingmønstrene ikke kan spores tilbage til dig.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne analyser, eller du kan forhindre deres udførelse ved ikke at bruge visse værktøjer. For detaljerede oplysninger om værktøjerne og om dine muligheder for at gøre indsigelse henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting

Ekstern Hosting

Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (host). Personoplysninger, der indsamles på dette websted, gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktforespørgsler, metadata og kommunikation, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, websideadgang og andre data, der genereres via et websted.

Værten bruges med henblik på opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetjenester af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO).

Vores vært behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine ydelsesforpligtelser og for at følge vores instruktioner med hensyn til sådanne data.

Udførelse af en kontrakt databehandleraftale

For at garantere en behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores vært.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles en række personlige oplysninger. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler samt hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør hermed opmærksom på, at overførsel af data via internettet (f.eks. via e-mail) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte dataene fuldstændigt mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (i GDPR benævnt “den dataansvarlige”)

Den dataansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

International Security Group GmbH
z.Hd. Jörn Windler
Wehrden Ost 5
26835 Hesel

Germany

Phone: +49 (0) 123 44 55 66
E-mail: info@videoguard24.dk

Den registeransvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig i henhold til loven

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Daniel Schirmer
Wehrden Ost 5
26835 Hesel

Germany

E-mail: datenschutz@videoguard24.dk

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af oplysninger

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige, hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke, som du allerede har givet os. Det kræver blot, at du sender os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF, AT OPLYSNINGER BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 SEKTION 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER BASERET PÅ GRUNDE, DER SKYLDES DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT FASTSLÅ DET RETSGRUNDLAG, SOM EN EVENTUEL BEHANDLING AF DATA ER BASERET PÅ, BEDES DU KONSULTERE DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT GØRE KRAV PÅ, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN REKLAME. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, I DET OMFANG DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede personer ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, navnlig i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. købsordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”, og ved at der vises et låsesymbol i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, som du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger om, berigtigelse og sletning af oplysninger

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine oplysninger. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger, der kræves i henhold til loven”.

Ret til at kræve begrænsninger i behandlingen

Du har ret til at kræve, at der indføres begrænsninger for så vidt angår behandlingen af dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger, der kræves i henhold til loven”. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis du skulle anfægte rigtigheden af dine data, som vi har arkiveret, har vi normalt brug for noget tid til at kontrollere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev/bliver udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i stedet for at kræve sletning af disse oplysninger.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav på juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for at kræve sletning af dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at gøre krav på, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige hensyn til almenvellet, som Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat har påberåbt sig.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i afsnittet “Oplysninger, der kræves i henhold til loven”, til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retlige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklamemateriale, f.eks. via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på dette websted

Cookies

I nogle tilfælde bruger vores websted og dets sider såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ingen virus. Formålet med cookies er at gøre vores websted mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside. Andre cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores websted.

Du kan justere indstillingerne i din browser for at sikre, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og for at give dig mulighed for kun at acceptere cookies i bestemte tilfælde eller for at udelukke accept af cookies i bestemte situationer eller generelt og for at aktivere den automatiske sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationstransaktion eller for at levere visse funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbsvognsfunktionen), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis der skal gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af dit browsingmønster), behandles de særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse oplysninger omfatter:

  • Den anvendte type og version af browser
  • Det anvendte operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavnet på den computer, der har adgang til computeren
  • tidspunktet for serverens forespørgsel
  • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse oplysninger registreres på grundlag af artikel 2, stk. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri afbildning og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal der registreres serverlogfiler.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, opbevarer vi de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet i denne, for at kunne behandle din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi vil ikke dele disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til udførelsen af en kontrakt eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.

De oplysninger, som du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette oplysningerne, tilbagekalder dit samtykke til arkivering af oplysninger, eller hvis det formål, som oplysningerne arkiveres til, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din henvendelse). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser – især ikke opbevaringsperioder.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle personlige oplysninger (navn, anmodning), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af anmodninger, der er rettet til os.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med opbevaring af data bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Lovpligtige lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

Kommentarfunktionen på dette websted

Når du bruger kommentarfunktionen på dette websted, vil oplysninger om tidspunktet for kommentaren og din e-mail-adresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt, blive arkiveret sammen med dine kommentarer.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på alle brugere, der indtaster kommentarer. Da vi ikke gennemgår kommentarerne, inden vi offentliggør dem, har vi brug for disse oplysninger for at kunne skride ind over for forfatteren i tilfælde af krænkelser af rettigheder, f.eks. ærekrænkelse eller propaganda.

Tilmelding af kommentarer

Som bruger af dette websted har du mulighed for at abonnere på kommentarer, efter at du har registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail, som har til formål at kontrollere, om du er den faktiske indehaver af den oplyste e-mailadresse. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion ved at følge et tilsvarende link i informationsmails. De data, der er indtastet i forbindelse med abonnementer på kommentarer, slettes i dette tilfælde. Hvis du imidlertid har meddelt os disse oplysninger til andre formål og fra et andet sted (f.eks. i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet), forbliver oplysningerne i vores besiddelse.

Opbevaringsperiode for kommentarer

Kommentarer og eventuelle tilknyttede oplysninger (f.eks. IP-adressen) gemmes af os og forbliver på dette websted, indtil det indhold, som kommentaren vedrørte, er blevet slettet i sin helhed, eller hvis kommentarerne skulle slettes af juridiske årsager (f.eks. fornærmende kommentarer).

Retsgrundlag

Kommentarer gemmes på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, som du allerede har givet os. For at gøre dette skal du blot sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at etablere, organisere indholdet eller ændre retsforholdet (dataopgørelse). Disse handlinger foretages på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller handlinger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger om brugen af dette websted (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugerne at udnytte tjenesterne og fakturere for dem.

De indsamlede kundedata slettes ved afslutning af ordren eller ved afslutning af forretningsforholdet. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte opbevaringsmandater.

Overførsel af data ved indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser og digitalt indhold

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandlingen, f.eks. med det finansielle institut, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller kun sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Der må ikke ske nogen videregivelse af dine oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for behandlingen af data er art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

5. Social media

Twitter plug-in

Vi har integreret funktioner fra den sociale medieplatform Twitter på dette websted. Disse funktioner leveres af Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mens du bruger Twitter og funktionen “Re-Tweet”, bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og videregivet til andre brugere. Under denne proces overføres der også data til Twitter. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbydere af hjemmesiden og dens sider ikke kender noget til indholdet af de overførte data og Twitter’s brug af disse oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Twitters databeskyttelseserklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Brugen af Twitter-plugins er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på de sociale medier.

Du har mulighed for at nulstille dine indstillinger for databeskyttelse på Twitter under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics anvender såkaldte cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og som muliggør en analyse af brugernes brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Lagringen af Google Analytics-cookies og anvendelsen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 § 1, stk. 1, litra f GDPR. Operatøren af dette websted har en legitim interesse i analysen af brugermønstre for at optimere både de tjenester, der tilbydes online, og operatørens reklameaktiviteter. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

På dette websted har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen. Som følge heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU’s medlemslande eller i andre stater, der har ratificeret konventionen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en af Googles servere i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af dette websted for at udarbejde rapporter om webstedets aktiviteter og til at yde andre tjenester til operatøren af dette websted, som er relateret til brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre data, som Google er i besiddelse af.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data

Du har mulighed for at forhindre arkivering af cookies ved at foretage relevante ændringer i indstillingerne i din browsersoftware. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan udnytte alle funktioner på dette websted fuldt ud. Desuden har du mulighed for at forhindre, at Google registrerer de data, der genereres af cookien og er forbundet med din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), samt at Google behandler disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

Indsigelse mod registrering af data

Vi har indgået en databehandleraftale med Google og implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud i forbindelse med brugen af Google Analytics.

Demografiske parametre fra Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske parametre”, som leveres af Google Analytics. Den gør det muligt at generere rapporter med oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på webstedet. Kilderne til disse oplysninger er interesse-relaterede reklamer fra Google samt besøgsdata, der er indhentet fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du har til enhver tid mulighed for at deaktivere denne funktion ved at foretage relevante indstillingsændringer for annoncering i din Google-konto eller du kan generelt forbyde registreringen af dine data af Google Analytics som forklaret i afsnittet “Indsigelse mod registrering af data”.

Arkiveringsperiode

Data på bruger- eller hændelsesniveau, der er gemt af Google i forbindelse med cookies, bruger-id’er eller reklame-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android reklame-id), anonymiseres eller slettes efter 26 måneder. For yderligere oplysninger, klik venligst på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

7. Newsletter

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på det nyhedsbrev, der tilbydes på dette websted, skal du oplyse os en e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den oplyste e-mailadresse og giver dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi anvender kun disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjemand.

Behandlingen af de oplysninger, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket “Afmeld” i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af de databehandlinger, der hidtil har fundet sted.

De data, der er deponeret hos os med henblik på tilmelding til nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, og slettes fra nyhedsbrevsdistributionslisten, efter at du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, der er gemt til andre formål hos os, forbliver upåvirket.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra sortlisten anvendes kun til dette formål og sammenlægges ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaringen i den sorte liste er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Rapidmail

Dette websted bruger Rapidmail til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail-tjenesterne kan bl.a. bruges til at organisere og analysere udsendelsen af nyhedsbreve. De data, som du indtaster med henblik på tilmelding til nyhedsbrevet, arkiveres på Rapidmail-servere i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker at tillade en analyse fra Rapidmails side, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi giver dig et link til at gøre dette i hver nyhedsbrevsbesked. Desuden kan du også afmelde dig fra nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Dataanalyse foretaget af Rapidmail

Til analyseformål er e-mails, der sendes via Rapidmail, forsynet med en såkaldt “Tracking Pixel”, som opretter forbindelse til Rapidmails servere, når e-mailen åbnes. Som følge heraf er det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevs-e-mail rent faktisk er blevet åbnet.

Ved hjælp af Rapidmail er vi også i stand til at fastslå, om og hvilke links i nyhedsbrevsbeskeden modtageren har klikket på. Alle links, der er integreret i e-mailen, er såkaldte sporingslinks, som gør det muligt for os at tælle dine klik.

For yderligere oplysninger om Rapidmails analysefunktioner kan du følge dette link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Retsgrundlag

Oplysningerne behandles på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted før din tilbagekaldelse.

Opbevaringsperiode

De data, der er deponeret hos os med henblik på tilmelding til nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, og slettes fra nyhedsbrevsdistributionslisten, efter at du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, der er gemt til andre formål hos os, forbliver upåvirket.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra sortlisten anvendes kun til dette formål og sammenlægges ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaringen i den sorte liste er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Du kan finde flere oplysninger i Rapidmails databeskyttelsesregler på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Udførelse af en aftale om databehandling

Vi har indgået en kontrakt med Rapidmail, hvori vi kræver, at Rapidmail beskytter vores kunders data og afholder sig fra at dele disse data med tredjeparter. Du kan se denne kontrakt på følgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

8. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet integration af databeskyttelse

Vores websted indlejrer videoer fra webstedet YouTube. Webstedsoperatøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som følge af den udvidede databeskyttelsestilstand. Uanset om du ser en video, vil YouTube f.eks. altid oprette en forbindelse med Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video eller ej.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på dette websted, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Som følge heraf vil YouTube-serveren få besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsingmønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du er begyndt at afspille en video, kan YouTube desuden placere forskellige cookies på din enhed, når du er begyndt at afspille en video. Ved hjælp af disse cookies vil YouTube kunne indhente oplysninger om de besøgende på vores websted. Disse oplysninger vil bl.a. blive brugt til at udarbejde videostatistik med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på svindel. Disse cookies vil forblive på din enhed, indtil du sletter dem.

Under visse omstændigheder kan der udløses yderligere databehandlingstransaktioner, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, som ligger uden for vores kontrol.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR er dette en legitim interesse. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere oplysninger om, hvordan YouTube behandler brugerdata, henvises til YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokal indlejring)

Dette websted anvender såkaldte webfonte fra Google for at sikre ensartet brug af skrifttyper på dette websted. Disse Google-skrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes en forbindelse til Googles servere i forbindelse med denne applikation.

Google Maps

Via en API bruger dette websted kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at gøre det muligt at bruge Google Maps-funktionerne skal din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af dette websted har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores online-indhold på en tiltalende måde og til at gøre det let at finde de steder, der er angivet på vores websted. Dette udgør en legitim interesse som defineret i art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

For yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata kan du læse Googles databeskyttelseserklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende benævnt “reCAPTCHA”) på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at afgøre, om de data, der indtastes på dette websted (f.eks. oplysninger, der indtastes i en kontaktformular), leveres af en menneskelig bruger eller af et automatiseret program. For at afgøre dette analyserer reCAPTCHA de besøgendes adfærd på webstedet på grundlag af en række parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart den besøgende på webstedet går ind på webstedet. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række data (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende på webstedet har tilbragt på webstedet, eller cursorbevægelser, som brugeren har iværksat). De data, der spores under sådanne analyser, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kører helt i baggrunden. Websitebesøgende bliver ikke advaret om, at en analyse er i gang.

Oplysningerne behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Det er i webstedsoperatørens legitime interesse at beskytte operatørens webindhold mod misbrug af automatiserede industrispionagesystemer og mod SPAM.

For yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA henvises til Googles databeskyttelseserklæring og brugsbetingelser under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

9. Tilpassede tjenester

Jobansøgninger

Vi giver besøgende på vores hjemmeside mulighed for at indsende jobansøgninger til os (f.eks. via e-mail, via post eller ved at indsende online-jobansøgningsformularen). Nedenfor vil vi informere dig om omfanget, formålet og brugen af de personoplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamlingen, behandlingen og brugen af dine data sker i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesrettigheder og alle andre lovbestemmelser, og at dine data altid behandles strengt fortroligt.

Omfang og formål med indsamlingen af data

Hvis du sender en jobansøgning til os, behandler vi alle tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra jobsamtaler osv.), hvis de er nødvendige for at træffe en beslutning om etablering eller et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for ovennævnte er § 26 ny GDPR i henhold til tysk lov (forhandling af et ansættelsesforhold), art. 6 § 1, stk. 1, litra b GDPR (generelle kontraktforhandlinger) og – forudsat at du har givet os dit samtykke – art. 6 § 1, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke. Inden for vores virksomhed vil dine personlige oplysninger kun blive delt med personer, der er involveret i behandlingen af din jobansøgning.

Hvis din jobansøgning skulle resultere i din ansættelse, vil de afgivne data blive arkiveret på baggrund af § 26 Ny GDPR og art. 6, stk. 1, litra b GDPR med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystem.

Periode for arkivering af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, eller hvis du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de af dig indsendte data på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsproceduren (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Herefter slettes oplysningerne, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er åbenbart, at oplysningerne vil være nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil oplysningerne først blive slettet, når formålet med den videre opbevaring ikke længere er relevant.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), eller hvis lovbestemte krav om opbevaring af data udelukker sletning.

Optagelse i ansøgerkredsen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan du muligvis blive optaget i vores ansøgerpulje. I tilfælde af optagelse vil alle dokumenter og oplysninger fra ansøgningen blive overført til ansøgerpuljen med henblik på at kontakte dig i tilfælde af passende ledige stillinger.

Optagelse i ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Indsendelsesaftalen er frivillig og har ingen forbindelse med den igangværende ansøgningsprocedure. Den berørte person kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. I så fald slettes dataene fra ansøgerpuljen uigenkaldeligt, forudsat at der ikke er nogen juridiske grunde til opbevaring.

Oplysningerne fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at samtykket er givet.